Avlidna på IVA - Ny riktlinje för 2024

AdobeStock_314925070_organdonation.jpg

Socialstyrelsen har gett Svenska Intensivvårdsregistret ett uppdrag om uppföljning av avlidna på IVA. Avsikten är att kunna följa de nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren. 

Denna nya riktlinje anpassar variablerna till införandet av DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) som införts som klinisk rutin i ökande omfattning sedan 2019 samt utvecklar flera befintliga variabler (justeringar för att följa resultaten av utredning av donationsviljan där sådan genomförts samt resultaten av poliskontakt i de fall sådan tagits). Fråga om dokumentation av brytpunktsbeslut har tillkommit. Alternativ för barndonatorer <18 år har tillkommit, liksom frågor om viljan till donation för annat medicinskt ändamål.   Ändringarna är framtagna i samråd med Nationella Expertgruppen för Organ- och Vävnadsdonation och Nationella Arbetsgruppen (NAG) Donation (Kunskapsstyrning). 

Till riktlinjen för Avlidna på IVA 2024