Kodning av COVID-19 - förtydligande

Ytterligare förtydligande angående kodning av COVID-19 och registrering i SIRI

Folkhälsomyndigheten publicerade i slutet av maj ett nytt dokument - Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av COVID-19 (folkhalsomyndigheten.se) med instruktioner om anmälan enligt smittskyddslagen. Efter kontakt med Folkhälsomyndigheten så har vi fått besked att man önskar samma definition på fall som rapporteras till SIRI.

D.v.s. bekräftade fall utifrån att minst ett av följande kriterier uppfylls:

  • Påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2
  • Isolering av SARS-CoV-2 
  • Påvisande av antigen från SARS-CoV-2 samt klinisk bild förenlig med COVID-19 och/eller för hushållskontakt till bekräftat fall

Observera att resultat från självtest d.v.s. där provtagning och tolkning av testresultat görs av personen själv inte ska anmälas. 

Detta baserar sig på information från WHO COVID-19: Case Definitions (PowerPointPresentation, who.int)

Efter kontakt med Socialstyrelsens klassifikationsenhet så har vi fått besked om att man planerar att justera texten för koden U07.1 i överensstämmelse med texten från WHO.

Vi räknar med att det i praktiken är ett mycket litet antal patienter som tillkommer eftersom de flesta med positivt antigentest konfirmeras med PCR.

U10.9

Beträffande U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med COVID-19 så bör den koden kompletteras med U07.1 alternativt U07.2 i fall där MIS-C uppträder tidigt i förloppet, (i anslutning till pågående infektion).

Alla pediatriska fall med misstänkt eller bekräftad COVID-associerad hyperinflammation bör registreras i Barnreumaregistret. Kontrollera med patientansvarig läkare att detta blir gjort.