Kodning av COVID-19

SIRI

SIR:s webbformulär för influensa och virusinfektion. COVID-19 registrering av bekräftade fall utifrån att minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • Påvisande av nukleinsyra från SARS-CoV-2
 • Isolering av SARS-CoV-2
 • Påvisande av antigen från SARS-CoV-2 samt klinisk bild förenlig med COVID-19 och/eller för hushållskontakt till bekräftat fall

U07.1 och U07.2 aggregeras till SIR-kod JA36
U08.9, U09.9 och U10.9 aggregeras till SIR-kod JA37

 

U07.1 COVID-19, virus identifierat

Koden används när COVID-19 har bekräftats (se beskrivning under rubriken SIRI ovan), oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

Ska registreras i SIRI

Patient med (eller utan symtom) och konstaterad COVID-19-infektion. SARS-CoV-2 virus identifierat. Som övrig diagnos kan man välja manifestation av infektionen t.ex. J12.8 Viruspneumoni. Aktuella symtom kan också anges som övrig diagnos, t.ex. hosta, dyspné.

Exempel
Patient med symtom (t.ex. lunginflammation) och konstaterad COVID-19-infektion kodas med kod för COVID-19 som huvudsaklig IVA-diagnos och därefter med relevanta manifestationer som övrig diagnos:

 • U07.1 COVID-19, virus identifierat +
 • J12.8 Annan specificerad viruspneumoni +
 • Ev. kod för isolering/kohortvård eller åtgärd

Annan diagnos/annat symtom (t.ex. R06.0 Dyspné, R05.9 Hosta, R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna etc.) kan givetvis förekomma och anges som övrig diagnos.

Patient inkommer med smärtor i buken och får diagnosen gallsten med akut kolecystit. Patienten har även lindriga luftvägssymtom där provtagning påvisar COVID-19. Kodningen blir:

 • K80.0 Gallsten med akut kolecystit (Huvudsaklig IVA-diagnos) + 
 • U07.1 COVID-19, virus identifierat +
 • Ev. kod för isolering eller åtgärd 

 

U07.2 COVID-19, virus ej identifierat

Koden används när COVID-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga.

Ska inte registreras i SIRI

Aktuella symtom anges som övrig diagnos, t.ex. hosta, dyspné.

WHO definierar ”misstänkt” COVID-19 (suspect case) som ett av följande A-C:

A. Akut luftvägssymtom (feber och minst ett annat tecken eller symtom på luftvägsinfektion som hosta eller dyspné) OCH inget annat tillstånd som fullt ut kan förklara den kliniska bilden OCH resa eller vistelse i ett område där det finns rapporterad samhällspridning av COVID-19 inom 14 dagar innan symtomdebut.

ELLER

B. Akut luftvägsinfektion hos patient som varit i kontakt med ett bekräftat eller sannolikt fall av COVID-19 inom 14 dagar innan symtomdebut

ELLER

C. Allvarlig akut luftvägsinfektion (feber och minst ett annat tecken på luftvägsinfektion t.ex. hosta, andnöd) OCH behov av inneliggande vård på sjukhus OCH inget annat tillstånd som fullt ut kan förklara den kliniska bilden.

WHO definierar ”sannolik” COVID-19 (probable case) som ett av följande A-B:

A. Misstänkt fall där virustest är inkonklusivt.

ELLER

B. Misstänkt fall där laboratorietester av någon anledning inte kan genomföras.

Exempel 
Patient med symtom där diagnosen COVID-19 ställs kliniskt, utan verifiering med laboratorietest. Symtom kan anges som övrig diagnos vid behov.

 • U07.2 COVID-19, virus ej identifierat +
 • Ev. kod för isolering/kohortvård eller annan åtgärd (se nedan)

 

U08.9 COVID-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat

Ny ICD-10-SE kod från 2021-01-01

Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången COVID-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har COVID-19. Koden ska inte användas för primär dödsorsakskodning eller vid pågående COVID-19.

Ska inte registreras i SIRI

Socialstyrelsens definition på att man haft infektionen tolkar vi som att U07.1 eller U07.2 har uppfyllts historiskt. U08.9 ska inte väljas som huvudsaklig IVA-diagnos. Koda först aktuella symtom och därefter U08.9.

 

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter COVID-19, ospecificerat

Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med COVID-19. Koden ska inte användas vid pågående COVID-19. U09.9 ska inte väljas som huvudsaklig IVA-diagnos.

Ska inte registreras i SIRI

Exempel 
Patient som för fem månader sedan insjuknade i COVID-19. Har nu kvarvarande symtom i form av anosmi (avsaknad av luktsinne). Inkommer nu till IVA p.g.a. subaraknoidalblödning.

 • I60.9 Subaraknoidalblödning, ospecificerad (Huvudsaklig IVA-diagnos) +
 • R43.0 Anosmi +
 • U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter COVID-19, ospecificerat

 

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med COVID-19, ospecificerat

Ska registreras i SIRI om U10.9 och U07.1
Ska inte registreras i SIRI om endast U10.9

Tillstånd tidsmässigt associerat med COVID-19:

 • Cytokinstorm
 • Kawasaki-liknande syndrom
 • Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]
 • Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]

Utesluter: Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)

Exempel 
Tidsmässigt i anslutning till Covidinfektion:

 • U07.1 COVID-19, virus identifierat (Huvudsaklig IVA-diagnos) +
 • U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med COVID-19.

Koden bör kompletteras med U07.1 alternativt U07.2 i fall där MIS-C uppträder tidigt i förloppet, (i anslutning till pågående infektion).

Alla pediatriska fall med misstänkt eller bekräftad COVID-associerad hyperinflammation bör registreras i Barnreumaregistret. Kontrollera med patientansvarig läkare att detta blir gjort.

Bedöms COVID-19 infektionen ej vara aktuell men det föreligger fortsatt inflammatoriskt syndrom kan U10.9 användas som fristående diagnos och då också väljas som huvudsaklig IVA-diagnos om detta är relevant.

 

U12.9 Vaccin mot COVID-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

Exempel 
Patient som efter vaccination uppvisar en anafylaktisk chock och överförs till IVA för behandling och/eller observation.
För vårdtillfället anges:
T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (ev som huvudsaklig IVA-diagnos)
U12.9 - Vaccin mot COVID-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (som övrig diagnos)

 

Diagnos COVID-19 avskrivs

Ställs inte diagnosen COVID-19, kodar man de symtom patienten har (eller ev. annan diagnos som ställts) U-kod används inte.

 

ARDS - Kodning

Inkomna frågeställningar:

 1. Vi har haft ett antal COVID-patienter som ej varit aktuella för invasiv ventilation men som haft alla kriterier i övrigt (utom en endotrakealtub) för svår ARDS. Hur ska dessa kodas? Inte rimligt att sätta ”Lätt ARDS”. Ska det då vara J80.9X?
  Svar: Enligt Berlindefinitionen är det invasiv ventilation som avses d.v.s.patienten behöver vara intuberad eller ha en track för att man ska kunna använda kodningen för måttlig och svår ARDS. Studierna som ligger till grund är invasiva. Om NIV skall inkluderas behöver definitionen ändras och det har vi inte fått någon information om än. Har dock sett studier angående ARDS där man har inkluderat NIV. Men tillsvidare gäller i SIR originaldefinitionen. Om man inte anser att man kan klassificera dom lätt ARDS så får man välja J80.9X.
  Mer information finns i avnittet om ARDS i riktlinjen

 2. Invasivt ventilerade Covidpatienter med olika grader av ARDS under vårdförloppet: Skall högst svårighetsgrad (eller flera?) anges i kodningen?
  Svar: Har patienten en ARDS som ändras under vårdtillfället ska man alltid välja en kod och det är den med högst allvarlighetsgrad.

 

Åtgärdsregistrering

Isolering på sjukhus

När vi vårdar patienter med misstänkt eller bekräftad COVID-19 så föreligger behov av att förhindra ytterligare smittspridning. Detta kan vi göra genom smittisolering eller kohortvård. Isolering ska inte registreras som åtgärd om det rör sig om en social eller humanitär isolering.

Med isolering menas vårdrum med en patient med stängd dörr och med konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner. Använd åtgärdskod DV091 Smittisolering - (Isolering av patient på grund av dennes smitta). Kohortvård innebär att när man har bekräftad COVID-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort. Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal. Dvs att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter. Använd åtgärdskod ZV048 Kohortvård - (Patienten vårdas av avdelad personal som sköter flera patienter med samma sjukdom/symtom) som tilläggskod till DV091 (Smittisolering)

Registrering av åtgärd relaterad till COVID-19

ZV100 Åtgärd relaterad till COVID-19 kan, i relevanta fall, användas som tilläggskod till annan utförd åtgärd för att förtydliga att åtgärden har samband med COVID-19 men där patienten inte fått diagnosen COVID-19. 

För att koda andra eventuella åtgärder, t.ex. rådgivning, användande av respirator eller ECMO, används relevant åtgärdskod ur KVÅ.

Vid eventuell utredning:

 • AW999 Annan specificerad utredning +
 • ZV100 Åtgärd relaterad till COVID-19

Det är inte förbjudet att använda tilläggskoden även vid fall där patienten har diagnostiserad COVID-19, dock kanske onödigt då informationen redan finns med som diagnos.

 

Ytterligare exempel

Ex 1. Patient vårdad på IVA med bekräftad COVID-19. Skrivs ut till IMA med kvarliggande track. Bedöms enligt sjukhusets riktlinjer vara smittfriförklarad, dv.s. ingen pågående COVID-19. På IMA tilltagande andningssvikt som bedöms ha samband med patientens Critical Illness Neuropathy. Återkommer till IVA för respiratoriskt stöd. 
Vid diagnossättning används kod för respiratorisk svikt som huvuddiagnos t.ex. J96.0 Akut respiratorisk insufficiens och som övrig diagnos väljer vi U08.9 COVID-19 i den egna sjukhistorien samt övriga aktuella koder t.ex. Critical Illness Neuropathy för vilket vi väljer ICD-10-SE kod G62.8 Andra specificerade polyneuropatier.

Ex 2. Patient inkommer på grund av försämrad hjärtsvikt. Patienten har även lindriga luftvägssymtom där provtagning påvisar COVID-19. 
Huvudsaklig IVA-diagnos blir I50.9 Hjärtsvikt Övrig diagnos: U07.1 COVID-19, virus identifierat

Ex 3. Patient vårdad på IVA med bekräftad COVID-19. Vårdas i fem veckor på IVA med Covidpneumoni varav den sista tiden som smittfriförklarad. Ska skrivas ut till vårdavdelning. 
Vid diagnossättning används koden U07.1 COVID-19, virus identifierat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni och övriga aktuella koder. Glöm inte kod för eventuell isolering eller kohortvård. Man ska inte lägga till U08.9 för att patienten blivit smittfriförklarad så länge det är ett sammanhållet vårdförlopp inom samma vårdinrättning.

Ex 4. Patient vårdad på IVA (sjukhus 1) med bekräftad COVID-19. Vårdas i fem veckor på IVA med Covidpneumoni varav den sista tiden som smittfriförklarad. Ska skrivas ut till intensivvårdsavdelning på sjukhus 2. 
Vid diagnossättning på sjukhus 1 används koden U07.1 COVID-19, virus identifierat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni + övriga aktuella koder. Glöm inte eventuell kod för isolering eller kohortvård. På sjukhus 2 används kod som beskriver huvuddiagnos t.ex. J96.0 Akut respiratorisk insufficiens och U08.9 COVID-19 i den egna sjukhistorien som övrig diagnos samt övriga aktuella koder (D.v.s. på sjukhus 2 inte U07.1 och därmed ingen SIRI-registrering.)

Ex 5. Patient vårdad på IVA (sjukhus 1) med bekräftad COVID-19. Vårdas i en vecka på IVA med Covidpneumoni. Ska förflyttas till intensivvårdsavdelning på sjukhus 2. 
Vid diagnossättning på sjukhus 1 används koden U07.1 COVID-19, virus identifierat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni + övriga aktuella koder. Glöm inte eventuell kod för isolering eller kohortvård. På sjukhus 2 används samma koder för att beskriva Covidsjukdomen (fortfarande pågående glöm inte SIRI-registrering på sjukhus 2).

Ex 6. Patient tidigare vårdad på IVA med bekräftad COVID-19. Nu varit på vårdavdelning i 2 veckor. Kommer åter till IVA p.g.a. GI-blödning och behov av dialys p.g.a. försämring av kronisk njursvikt. Vid kontakt med infektionsjouren beslutas att patienten ska bedömas som smittfri (detta beslut kan anses gälla retroaktivt före ankomst till IVA. 
Vid diagnossättning använder vi som Huvudsaklig IVA-diagnos en kod som beskriver GI-blödningen t.ex. K25.0 Sår i magsäcken – Akut med blödning. Övriga diagnoser N18.9 Kronisk njursvikt och U08.9 COVID-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat. Ingen registrering i SIRI.

Ex 7. Gravid kvinna som vårdas på intensivvårdsavdelning med lunginflammation och konstaterad COVID-19. 
Vid diagnossättning används koden U07.1 COVID-19, virus identifierat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni + Z33.9 Graviditet UNS och övriga aktuella koder. Glöm inte kod för eventuell isolering eller kohortvård.

Ex 8. Gravid kvinna som inkommer för att förlösas, har positivt prov för SARS-CoV2. Vård på IVA kortvarigt orsakad av komplikationer till förlossningen. 
Som huvudsaklig IVA-diagnos använd relevant O-kod. Som övrig diagnos: U07.1

Ex 9. Patient där man misstänker COVID-19, som dock avskrivs efter provtagning/utredning. Ingen annan diagnos ställs. Inga symtom dokumenteras. 
Som huvuddiagnos kan man välja Z03.8B Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus) och åtgärdsregistrera med t ex provtagning AV061 + ZV100 Åtgärd relaterad till COVID-19.