Vikt och Längd

AdobeStock_BMI.jpeg

Vikt och längd finns bland de frivilliga parametrarna som kan rapporteras in till SIR

Många avdelningar rapporterar in dessa, men långt ifrån alla. Det är önskvärt att samtliga avdelningar börjar rapportera dessa parametrar. Att dokumentera längd och vikt samt att dagligen följa vikt är en hörnsten i modern intensivvård. Det har stor betydelse för mål och inriktning på intensivvården och har t.ex. vid septisk chock en avgörande prognostisk betydelse i och med att graden av övervätskning kan mätas. Vidare har hög body mass index (BMI) diskuterats livligt ute i verksamheterna som riskfaktor COVID-19. Intresset är således stort och därför har SIR på uppdrag av medlemsavdelningarna (på årsmötet 2020) skapat nya rapporter på utdataportalen (se rapporterna nedan)

Bland dem som alltid rapporterar vikt och längd för IVA-vårdtillfällen har medel för BMI ökat från 25,6 år 2008 till 27,1 år 2020 och medelvikten från 75,1 till 79,4 kg.

För COVID-19-vårdtillfällen år 2020 är medelvikten 87,9 kg, att jämföra med en medelvikt hos alla IVA-vårdtillfällen år 2019 på 77,1 kg.

För att parametrarna skall publiceras på utdataportalen krävs att avdelningen har inställningen ”rapporterar alltid” för dem i valideringsinställningarna.
Varje vecka under COVID-19-pandemin har SIR fått förfrågningar om patienternas kroppsvikt och Body Mass Index (BMI). Ett flertal studier med fokus på olika riskfaktorers betydelse för insjuknande och återhämtning har påbörjats. För verksamhetsplanering är patienternas storlek också viktig information. Tyngre patienter behöver specialbyggda sängar, lyftanordningar och övrig utrustning. Omvårdnad och transport av tyngre patienter kräver mer personal och noggrann planering, och risken för negativa händelser både för patient och vårdpersonal kan öka.

Vikt och längd ingår inte som obligatoriska variabler i grunddata men finns som frivilliga tillägg.

Variabler som finns är: Längd, Vikt före aktuellt insjuknande, Vikt vid ankomst till IVA samt vikt vid utskrivning från IVA. (Därutöver kan man även registrera dagliga vikter). Observera att det är viktigt att längden är med för att kunna räkna ut BMI.

Läs mer i riktlinjen: Grunddata - Vårdtillfälle

I första hand rekommenderas Vikt vid ankomst till IVA som den viktigaste variabeln tillsammans med längd så att BMI kan beräknas. SIR noterar ett ökat behov för informationen och rekommenderar att alla avdelningar rapporterar vikt och längd till registret.

Ankomstvikt grupperat per 10 kg

Diagrammet visar ankomstvikten för alla vårdtillfällen under det senaste året
Klicka här för att se hela rapporten på utdataportalen

BMI

Diagrammet visar BMI för alla vårdtillfällen under det senaste året
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen