Nyhet om KVÅ-koder från 1/7 2022

Riksdagen har beslutat om ändringar i transplantationslagen som träder i kraft 1 juli 2022. I och med detta finns en ny åtgärdskod (XV027) och även ändrad kodtext till en befintlig åtgärdskod (XV013) från den 1 juli.

XV013 Medicinska insatser efter döden inför eventuell organdonation
Utesluter: Organbevarande behandling inför eventuell organdonation, se XV027.
Denna kod används när insatser påbörjas efter dödens inträde om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett transplantationsingrepp.

XV027 Organbevarande behandling inför eventuell organdonation
Avser intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation. Organbevarande behandling ges parallellt med palliativ vård. Utesluter: Medicinska insatser efter döden inför eventuell organdonation, se XV013.
Denna kod används när medicinska insatser före döden – organbevarande behandling – ges till en möjlig donator. Behandlingen får dock bara ges om den inte kan vänta till efter döden, inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada och inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull.