Registrering av patienter med RS-virusinfektion

Socialstyrelsen har via Folkhälsomyndigheten önskat att SIR (SIRI) registrerar uppgifter om RS-patienter enligt den rutin som idag finns för influensa och covid-19. Folkhälsomyndigheten har efter prövning också begärt av SIR att så ska ske.

Skälet till detta är att myndigheterna har uppmärksammat att RS-patienterna ökat vilket medför ett ökat tryck på slutenvårdsplatser och i en förlängning även en påverkan på intensivvården. Det finns ett behov av samlad överblick över beläggningen inom intensivvården. Begäran om uppföljning också av RS-virus följer den grundläggande överenskommelsen mellan SIR och Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) som finns sedan många år om att nya agens kan läggas till då de bedöms väsentliga för epidemiologisk övervakning av allvarlig smitta.

Önskan om uppföljning har också stöd i Sveriges nätverk av Hälso- och sjukvårdsdirektörer och nätverket för IVA-samordning under pandemin (som också fått uppdraget att följa det samlade läget av covid-19, RS-virus och influensa).

SIR har i samverkan med Folkhälsomyndigheten bedömt att en registrering är möjlig att genomföra med en mindre revidering av aktuellt webbaserat rapportverktyg. Denna revidering är nu genomförd och rapportering också av RS-virus öppnar 2021-11-10 kl. 07:30. Rapporterna på utdataportalen för covid-19, influensa och RS-virus kommer också så snart möjligt att synkroniseras och bli mer enhetliga.

Önskemål är att man också om möjligt retroaktivt från 2021-08-01 registrerar patienter som skrivits in på IVA med RS-virus. Se diagnoskoder:

  • J12.1 Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV]
  • J20.5 Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
  • J21.0 Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
  • B97.4 Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

SIR utreder nu skyndsamt möjligheterna att erbjuda stöd vid sådan retroaktiv rapportering. Ytterligare information kring detta kommer inom kort.

Den nya riktlinjen för SIRI-rapportering finns här.
På samma sida finns också en PDF-blankett för utskrift om man behöver ett fysiskt underlag för att samla in uppgifterna på.

Frågor om registreringen inkluderande förbättringsförslag välkomnas till sir@icuregswe.org

För Svenska Intensivvårdsregistret 2021-11-09
Johnny Hillgren, Registerhållare