Uppdaterad riktlinje för Avlidna på IVA

Riktlinjen gäller för de som avlider på IVA from 2020-01-01

Riktlinjen ska betraktas som en helt ny riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA och innebär en betydande förändring i rapporteringen då definitionen av möjlig donator har förändrats.

Avsikten är dels att kunna följa de nya nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren samt för att täcka upp för den nya förordningen SFS 2018:307. De nya nationella kvalitetsindikatorerna är framtagna av VOG Organ på uppdrag av Vävnadsrådet.

Denna riktlinje finns publicerad som bilaga här

XML/XSD-specifikation kommer inom kort.