SOFA - ny riktlinje

Förenkling av riktlinjen för SOFA. I den nya riktlinjen används endast Daglig SOFA.

Utdrag ur riktlinjen:

Registrering 

Daglig SOFA registreras en gång per dygn 

  • Registreringen av Daglig SOFA görs på förmiddagen vid tid som passar den enskilda intensivvårdsavdelningens rutiner bäst, vid samma tidpunkt varje dag.
  • Daglig SOFA ska registreras på alla patienter som vårdas på IVA kl 09 det aktuella dygnet. Skulle den enskilda IVA-avdelningen föredra annan stående tid på förmiddagen, så meddelas detta till SIR (email: sir@icuregswe.org).
  • Första Daglig SOFA på enskild patient registreras samma morgon som patienten ankommit till IVA om patienten hunnit ankomma till IVA senast kl 09 (alternativt vid annan fast tid som valts av intensivvårdsavdelningen enligt punkt ovan). Om patienten anlänt senare blir således första registrering av daglig SOFA först nästkommande dygn. Värden som finns uppmätta inom en timme före ankomsttid till IVA innefattas, dock inte prehospitala värden.
  • Fortsatt Daglig SOFA innefattar observationer och provsvar inom ett intervall på 24 timmar. 
  • Det sämsta dokumenterade värdet per tidsintervall registreras för Daglig SOFA

De avdelningar som inte rapporterar SOFA idag kommer att kunna göra det från och med september 2023. Avdelningar som rapporterar SOFA idag går över till den nya riktlinjen januari 2024.

Till riktlinjen för SOFA - Daglig