SOFA - ny riktlinje

Förenkling av riktlinjen för SOFA. I den nya riktlinjen används endast Daglig SOFA.

Från den 1:e september 2023 gäller SIR:s reviderade riktlinje för registrering av SOFA. Sammanfattningsvis innehåller den reviderade riktlinjen relativt stora förändringar och nu omfattar riktlinjen endast registrering av daglig SOFA och ska registreras en gång per dygn vid samma tidpunkt, oavsett hur lång tid patienten vårdats på IVA. Bakgrunden till revisionen är att den tidigare riktlinjen av många uppfattades som krånglig samt att betydligt färre än hälften av medlemsavdelningarna registrerar SOFA. SIR:s intention och förhoppning är att revisionen ska bidra till är att fler medlemsavdelningar registrerar SOFA.

Utdrag ur riktlinjen:

Registrering 

Daglig SOFA registreras en gång per dygn 

  • Registreringen av Daglig SOFA görs på förmiddagen vid tid som passar den enskilda intensivvårdsavdelningens rutiner bäst, vid samma tidpunkt varje dag.
  • Daglig SOFA ska registreras på alla patienter som vårdas på IVA kl 09 det aktuella dygnet. Skulle den enskilda IVA-avdelningen föredra annan stående tid på förmiddagen, så meddelas detta till SIR (email: sir@icuregswe.org).
  • Första Daglig SOFA på enskild patient registreras samma morgon som patienten ankommit till IVA om patienten hunnit ankomma till IVA senast kl 09 (alternativt vid annan fast tid som valts av intensivvårdsavdelningen enligt punkt ovan). Om patienten anlänt senare blir således första registrering av daglig SOFA först nästkommande dygn. Värden som finns uppmätta inom en timme före ankomsttid till IVA innefattas, dock inte prehospitala värden.
  • Fortsatt Daglig SOFA innefattar observationer och provsvar inom ett intervall på 24 timmar. 
  • Det sämsta dokumenterade värdet per tidsintervall registreras för Daglig SOFA

För medlemsavdelningar som har registrerat SOFA innan den reviderade riktlinjen antogs finns möjlighet att fortsätta registrera inSOFA, daglig SOFA och utSOFA t.o.m. 31 december 2024 om önskemål finns om detta. För medlemsavdelningar som önskar börjar registrera SOFA gäller således den nya riktlinjen, med registrering av endast daglig SOFA.

Till riktlinjen för SOFA - Daglig