Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: SAPS3-registrering

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
29 januari 2020 kl. 11:23
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Frågan gäller sista meningen i stycket: Är det undantag för bilirubin och krea tagna under operation eller för bilirubin och krea tagna på alla patienter, att inte 1 timmes regeln gäller dem? "SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA oavsett vilken avdelning patienten kommer från, med några undantag. Prehospitala värden skall inte tas med. Mätvärden fångade under operation inom tidsintervallet ska inte heller användas. Under anestesi och operation modifieras och kontrolleras fysiologiska förändringar så att sambandet mellan dessa och vårdresultatet (=död) blir mindre starkt. Undantag från denna regel är värden för S-Kreatinin och S-Bilirubin.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Mätvärden fångade under operation ska inte användas, dock med undantag av S-Kreatinin och S-Bilirubin som man får använda även om de är fångade under operation. Tidsfönstret gäller fortfarande. (Gäller alla patienter)

Ämne: Influensaregistering vid fler vårdtillfälle

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
27 januari 2020 kl. 10:56
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har haft en influensapatient som vårdats med tre sammanhängande vårdtillfällen. Det första och sista är på samma avdelning medans den mellersta var på annan IVA för specialistbehandling. Ska samtliga tre vårdtillfällen registreras i SIRI?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av Folkhälsomyndigheten.

Ämne: Komplikationen verifierad VAP

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 januari 2020 kl. 16:01
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Måste lungröntgen visa på pneumoni för att man ska kunna registrera verifierad VAP? Det står ju i riktlinjen: utvecklar ett nytt eller progredierande lunginfiltrat (lungröntgen eller datortomografi) i kombination med positiv mikrobiologisk diagnostik. Om skyddad borstodling visar på signifikant växt och man ser rodnad i luftvägar i samband med bronkoskopi, patienten tempar och har illaluktande slem men rtg pulm visar inte på infiltrat (inga lungförändringar). Hur göra?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

För att registrera verifierad VAP krävs det ett röntgenologiskt infiltrat. 

Ämne: Validering av fil

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 januari 2020 kl. 16:05
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Jag skulle vilja kunna komma åt datum för den sist inskickade perioden. Alltså perioddatum för den sista patient-XML-filen som blev godkänd i valideringen och inskickad till SIR. Denna information finns ju lagrad hos SIR. Men finns det något sätt att hämta dessa värden/datum? Kan man komma åt dessa data via Web service? Eller kan ni tänka er något annat sätt. Egentligen behövs bara ett kvitto på att en period är godkänd och skickad till SIR. Problemet är alltså att få in dessa perioddatum automatiskt i systemet.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Perioddatum för respektive validerad fil finns att utläsa i valideringsprogrammet men går inte att exportera ut till användare. Det är heller ingen funktionalitet vi kommer ta fram då den inte tillför något retroaktivt till användaren. Denna information är till för att säkerställa perioden för just den filen i samband med inrapportering. Data för samma period i en annan fil kan vara förändrad och behöver inte alls innehålla samma data eller tex om valideringsparametrar ändras så kanske samma period inte blir godkänd vid nästkommande validering
Det som är viktigast är att man bygger in bra validering i sitt egna system så att filerna går igenom utan problem i WebVal.

Ämne: Åtgärder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 december 2019 kl. 13:48
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Skall vi registrera inläggning av Midline Catheter, (20Ga, 10cm inlagd i v.basilica)? I så fall som vad?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Koden man bör använda är: SP505 -  Inläggning av perifer långtidskateter (MID)
Detta är inget vi för närvarande följer i SIR. D.v.s det finns inget urval på utdataportalen som inkluderar Midline. Men det är tillåtet att registrera de åtgärdskoder man önskar.

Ämne: SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 december 2019 kl. 14:45
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Det är relativt ovanligt att en levercirrhos är biopsiverifierad då patientens klinik och anamnes stödjer diagnosen. Hur ska den kliniskt ställda diagnosen registreras avseende riskjusteringen i Box 1 om inga kända varicer finns?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Som kliniska tecken på portal hypertension räknas: esofagus- eller ventrikelvaricer demonstrerade genom kirurgi, endoskopi eller påvisande av reverserat venöst mjältblodflöde genom ultraljud, historia av varicerblödning, tidigare episoder med leversvikt/leverencefalopati/coma.