Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: VTS indikator 4 Sår, drän, sond och stomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 mars 2022 kl. 13:47
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

I e-learning för VTS i utbildningsportalen blev det lite oklart hur man räknar tiden för såromläggning. I patientfallet så verkades tiden räknades samman när det var fler personer vid omläggningen. Kan ni förtydliga hur ni räknar ut tiden för såromläggning?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Varje påbörjad 10 minuters intervall är 1 sårvårdstillfälle, t.ex. 20 minuter är 2 sårvårdstillfällen.

Ämne: Åtgärdskod DV032

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
16 mars 2022 kl. 13:39
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Vad är intentionen med att rapportera DV032? I huvuddokumentet står det: 2019-03-07 Version 26.0 Lagt till förklaring för åtgärden DV032 ”Aktiv temperaturreglering UNS”. Avser åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi. Gäller åtgärdskoden verkligen för alla åtgärder som görs för att värma eller kyla? Inkluderas varmlyftstäcke, vätskevärmare, varma filtar mm. Finns det anledning att skilja på aktiv temperaturreglering vid hjärtstopp och värmning med varmlyftstäcke av patient som kyls av CRRT-behandling? Flera olika processer som genererar samma åtgärdskod kan överlappa varandra utan att de skiljs åt.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

"Åtgärdskoden DV032 används när man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi. Om flera metoder används samtidigt räcker med en registrering". - Anser att det inte är ändamålsenligt att registrera t.ex. vätskevärmare och värmetäcke separat oavsett om de används parallellt eller den ena efter den andra.

Ämne: COVID-19 som "bidiagnos"

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 januari 2022 kl. 10:43
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Om en patient vårdas på IVA efter en trafikolycka och ett positivt PCR för COVID-19 upptäcks för att man screenar patienter. Patienten har inga symptom för COVID-19. 

  1. Ska detta registreras i SIRI? 
  2. Vilken diagnoskod?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja, den ska registreras i SIRI p.g.a. att det (ännu och så länge det gäller) är en samhällsfarlig sjukdom som FoHM måste övervaka.
  2. Diagnoskodningen ska avspegla att det var något annat som var huvudorsak, men U07.1 ska vara med som bidiagnos eftersom COVID-19 har påvisats.

Ämne: Antal inlagda med koden U12.9

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
29 december 2021 kl. 08:34
Fråga
Avsändare: Privatperson

Jag undrar hur många som är inlagda på IVA just nu med nedanstående kod. U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt. Tacksam för svar.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Just nu - som du efterfrågar finns inga inlagda med den koden, men observera att Svenska Intensivvårdsregistret inte är ett realtidsregister. 

Ämne: Totalt antal IVA-platser i Sverige

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
29 december 2021 kl. 08:18
Fråga
Avsändare: Privatperson

Hur många IVA-platser finns i Sverige för tillfället?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det varierar från dag till dag. Lite vägledning över platser finns i nedanstående länk till tertialrapport som  intensivvårdsavdelningarna uppdaterar 3 gånger om året.

 

https://portal.icuregswe.org/seiva/TertialRapport

Ämne: SAPS vid cirkulationsstillestånd - lägsta blodtryck

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 september 2021 kl. 12:31
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Hos en patient som läggs in på IVA i samband med cirkulationsstillestånd- hur ska man tänka med lägsta blodtryck i SAPS-registreringen? Vi har ju sällan ett uppmätt blodtryck på 0, men ska detta registreras?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, det står så i supplementet till SAPS3-studien. ”In case of a documented cardiac arrest during the considered period, 0 should be entered”.

I övrigt så är det ju bara uppmätta värden inom tidsperioden som vi registrerar. Om t.ex. bilirubin saknas inom tidsperioden men var 300 3 timmar tidigare så blir det ett saknat värde även om vi vet att det skulle givit maxpoäng.