Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Registrering av negativa händelser i SK-060 gruppen och avsaknad av intervention

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
7 maj 2020 kl. 09:19
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Om man på röntgen har visat en pneumothorax som normalt skulle ha föranlett inläggning av dränage men där man aktivt beslutat att inte lägga in dränage eller vidta någon annan åtgärd, hur kodas detta?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

För att kunna använda registrering av negativa händelser och komplikationer måste man även följa kraven på de åtgärder som är kopplat till en del av komplikationerna. Det innebär i detta fallet att det inte går att koda som SK-060 eftersom ingen åtgärd har förekommit. 

Ämne: Diabetes och Corona

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 mars 2020 kl. 09:28
Fråga
Avsändare: Privatperson Göteborg

Vi föräldrar till barn och ungdomar med typ 1 diabetes skulle verkligen uppskatta om Ni kunde särskilja infon kring de som intensivvårdas och har typ 1 eller typ 2 diabetes. DET ÄR STOR SKILLNAD!!! Ni kan inte klumpa ihop diabetes år 2020 och då läget är så allvarligt som nu!

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

De riskfaktorer som vi redovisar är de som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Ämne: Övervakning under transport

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 februari 2020 kl. 12:04
Fråga
Avsändare: Region Värmland

I samband med att sjuksköterskor börjat hos oss som arbetat på andra sjukhus, har jag förstått att man på andra sjukhus använder sig av koden "intensivövervakning under transport" i samband med transporter av ivapatient till exempel till rtg. Så har de flesta på vår iva inte gjort och nu undrar jag om det är så det ska tolkas.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det är så det ska tolkas. Åtgärden DV036 "Intensivövervakning under transport" gäller för alla transporter utanför IVA med pågående intensivvård.

Ämne: PCI

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 februari 2020 kl. 10:03
Fråga
Avsändare: Region Halland

Räknas PCI som en operation eller en åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det räknas som en operation. Utdrag från riktlinjen Grunddata - Vårdtillfälle: 

"Diagnostiska invasiva undersökningar såsom korona angiografi eller cerebral angiografi räknas inte som operation medan PCI med eller utan inläggande av stent och rekanaliserande behandling vid stroke med interventionell trombektomi räknas som operation"

Ämne: SAPS3-registrering

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
29 januari 2020 kl. 11:23
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Frågan gäller sista meningen i stycket: Är det undantag för bilirubin och krea tagna under operation eller för bilirubin och krea tagna på alla patienter, att inte 1 timmes regeln gäller dem? "SAPS3 (Box III) baseras på mätvärden fångade från 1 tim före till 1 tim efter ankomst till IVA oavsett vilken avdelning patienten kommer från, med några undantag. Prehospitala värden skall inte tas med. Mätvärden fångade under operation inom tidsintervallet ska inte heller användas. Under anestesi och operation modifieras och kontrolleras fysiologiska förändringar så att sambandet mellan dessa och vårdresultatet (=död) blir mindre starkt. Undantag från denna regel är värden för S-Kreatinin och S-Bilirubin.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Mätvärden fångade under operation ska inte användas, dock med undantag av S-Kreatinin och S-Bilirubin som man får använda även om de är fångade under operation. Tidsfönstret gäller fortfarande. (Gäller alla patienter)

Ämne: Influensaregistering vid fler vårdtillfälle

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
27 januari 2020 kl. 10:56
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har haft en influensapatient som vårdats med tre sammanhängande vårdtillfällen. Det första och sista är på samma avdelning medans den mellersta var på annan IVA för specialistbehandling. Ska samtliga tre vårdtillfällen registreras i SIRI?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av Folkhälsomyndigheten.