Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Huvudsaklig IVA-diagnos

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
21 september 2022 kl. 13:31
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

I nuläget använder vi Z04.9 som huvudsaklig IVA-diagnos på de patienter som IVA-vårdas postoperativt efter en thoraxoperation (ex ACB, klaffop etc), förutsatt att förloppet varit okomplicerat. Skall den huvudsakliga IVA-diagnosen ändras om det tillstött komplikationer som förlängt den förväntade vårdtiden eller skall huvuddiagnosen fortfarande vara Z04.9?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Huvuddiagnosen ska avspegla det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till vård på en intensivvårdsavdelning, fastställt vid vårdkontaktens slut.

Z04.9 som står för - Undersökning och observation av ospecificerat skäl, bör inte vara huvuddiagnos där det inte är ett okomplicerat förlopp.

Ämne: Högflöde i ventilator via trackeostomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 juni 2022 kl. 15:40
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Trackeotomerad patient som har ventilatorbehandling sätts över på högflöde via resp/track under ett antal dygn innan pat läggs ur resp helt. När ska åtgärden ventilatorbehandling avslutas?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Högflöde via ventilator är ju inte någon assisterad eller mekanisk ventilation. Vid ventilatorbehandling med återkommande avbrott av olika orsaker/skäl t ex urträning kan uppehåll mellan behandlingarna vara högst 24 tim innan ny period ska registreras. Detta innebär att om patienten inte fått ventilatorbehandling under en sammanhängande period om > 24 tim räknas ventilatorbehandlingen som avslutad och tidpunkten för avslutad behandling blir då den patienten sist fick ventilatorbehandling. 

Ämne: Registrering av PICC-line/Midline

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 maj 2022 kl. 10:01
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Hej! Vi gör fler och fler inläggningar av PICC-line och Midlinekatetrar på Övrig-vårdspatienter. Vilken åtgärd ska vi använda för att registrera dessa?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. PICC-line - perifert insatt central kateter (PICC) har åtgärdskoden SP105
  2. Midline - En perifer långtidskateter (förlängd PVK) har inte vad vi kan se en specifik kod. SP021 -Inläggning av perifer venkateter finns.
  3. För övrigt redovisas ju endast de åtgärder som genomförs på vårdtyp IVA i SIR men förstår att ni vill följa lokalt på hemmaplan.

Ämne: Komplikationsregistrering SK-050

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 april 2022 kl. 15:31
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

  1. Åtgärdskod QD004 beskrivs hos Socialstyrelsen som ”QD004 - Skötsel av central venkateter - Skötsel av central venkateter och övervakning av funktion och tecken på komplikation, inklusive subkutan injektionsport. ICF b415”. Vi tolkar det som att bruk/skötsel av befintlig Venport ska rapporteras med denna kod, är det korrekt?
  2. Om någon av t.ex. åtgärderna SP752 (implantation av vaskulär injektionsport via vena femoralis) eller SP799 (implantation av vaskulär injektionsport UNS) anges i kombination med komplikationen SK-050 så ges inget valideringsfel för utebliven ”kvalificerande åtgärd på vårdtillfället innan en ’SK-050’ inträffade”. Ska man tolka det som att infektion i venport ska registreras som komplikation med kod SK-050?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Svaret är ja på båda frågorna. Detta ska förtydligas i nästa uppdatering av åtgärdsregistreringsriktlinjen, men gäller (otydligt) redan.

Ämne: Trakeostomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 april 2022 kl. 14:53
Fråga
Avsändare: Region Västerbotten

Angående åtgärden trakeostomi och hur den rapporteras: Vad som händer om man skickar flera GBB00 eller GBB03 på samma vårdtillfälle? Man kan förstås bara göra en trakeostomi, men ibland slinker det in två åtgärdskoder inom samma vårdtillfälle beroende på hur läkarna markerar i journalsystemet, så jag ville bara kolla om det korrigeras hos SIR, eller om jag måste åtgärda rapporteringen på min sida.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ämne: VTS Speciell behandling och vårdåtgärder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 mars 2022 kl. 12:56
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Under indikator 9 Speciell behandling och vårdåtgärder, finns Terapeutisk hypotermi med som åtgärd under 3 poäng. Vid hjärtstopp så använder man numera Aktiv temperaturreglering dvs strävar mot normotermi med hjälp av kylning/värmning. Terapeutisk hypotermi avser avsiktlig kylning enligt er förklaring. Ska inte Aktiv temperatur reglering finnas med eller jämställer ni dessa åtgärder?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vi har justerat och ändrat texten i förklaringen till - 
Inducerad hypotermi/Aktiv temperaturreglering. Åtgärder när man värmer eller kyler patient till hypotermi alternativt normotermi. 

Se uppdaterad riktlinje