Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Utdata

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2019 kl. 14:44
Fråga
Avsändare: Region Örebro län

Tänkte jag skulle kolla på vårdtider för Tiva-avd. Men inom våran klinik/avd har vi ju både de som är rena thoraxpatienter och sedan en annan del av patienter som inte är opererade i thorax (t.ex. kärlpatienter) som då hamnar under intensivvård på Tiva. Tänkte jag skulle göra begränsningen i sökningen i vilka som har en iva-higgins som intag men hittar inte den, (bara intagningsorsak enl. SAP3), vilket vi inte kommit till ännu med registrering. Går det att särskilja på något annat smidigt sätt. Är ännu lite ovan att söka.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Några förslag ex. du kan söka under:

  • Riskjustering/IVA-Higgins och nyckeltal
  • Demografi/ Vårdtillfälle och göra urval på Vårdtyp TIVA
  • Vårdtider -  välj Produktion/vårdtider och gör urval på TIVA-avdelning eller vårdtyp TIVA.

Ämne: PIM3 - högriskdiagnos leukemi eller lymfom efter 1a induktion

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2019 kl. 14:31
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

I PIM3 ska man välja mycket högrisk diagnos leukemi eller lymfom efter 1a induktion, vad menas med det? Hur långt efter är 1:a induktion? En vecka, en månad ett år?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det menas att om patienten inkommer efter att ha fått första induktionsbehandling och BIVA-vården är relaterad till leukemin eller lymfom eller dess terapi, så skall mycket högriskdiagnosen anges. 

Detta togs upp i ett fall som presenterades i artikeln om PIM3: Straney L et al: Pediatr Crit Care Med 2013; 14:673–681

Ämne: Hur refererar jag utdata?

Kategori
Forskning
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2019 kl. 11:34
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Jag använder data hämtat från utdataportalen i min kommande avhandling. Hur refererar jag?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Källan ska redovisas beroende på vilka data/rapporter du använder
T.ex. Svenska Intensivvårdsregistret http://portal.icuregswe.org/utdata/ och årtal (t.ex. 2008-2012) om du hämtat data där.

Ämne: Akut eller planerad elkonvertering

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2019 kl. 07:09
Fråga
Avsändare: Region Gävleborg

Vad är tiden för att det ska kallas akut eller planerad Elkonvertering? Vi får in en del övrig vård som elkonverteras. Ibland får de ligga t.ex. 5 timmar på akuten innan de kommer till IVA. För fastans skull, prover o.dyl Är planerade elkonverteringar sådana som får en tid, att den dagen och den tiden ska du vara på sjukhuset? Eller om de säger till oss 08.00 på morgonen att vi tar en elkonv kl.14.00, är den akut? Finns det någon timgräns?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det är flimmret som definierar om elkonverteringen är akut och inte väntetiden. Akut elkonvertering görs ffa vid nydebuterat flimmer med säker duration < 48 timmar eller möjligen hos patient med snabbt flimmer med påtaglig hemodynamisk påverkan.

Ämne: Kvalitetsindikatorer - Målnivåer 2019

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
27 mars 2019 kl. 11:23
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Kan inte hitta målnivåer för kvalitetsindikatorer 2019. Finns de? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

De finns nu publicerade under riktlinjer/ Nationella kvalitetsindikatorer

https://www.icuregswe.org/riktlinjer/riktlinjer-gallande-registrering-lista/nationella-kvalitetsindikatorer/

Ämne: NEMS/VTS2014 Temperaturreglering

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 mars 2019 kl. 20:58
Fråga
Avsändare: Region Västmanland

I och med den nya åtgärdskoden DV032 "Aktiv temperaturreglering UNS" har det uppstått funderingar kring registrering i NEMS. Eftersom vi fortsatt kommer att registrera NEMS under 2019, så tänkte jag att det kan vara bra att få klarhet i detta. Funderingar är i NEMS under "Särskilda åtgärder/ingrepp på IVA utöver rutin". Där finns "Aktiv temperaturkontroll vid hjärtstopp". Detta är inte uppdaterat sedan den nya åtgärdskoden, och frågan är då får vi bara sätta JA på "Särskilda åtgärder/ingrepp på IVA utöver rutin" om det är aktivtemperaturkontroll vid hjärtstopp och inte om det är aktiv temperaturreglering enligt den nya åtgärdskoden (t.ex. patient med hög feber som aktivt kyls för att nå normotemp)? I VTS2014, under indikator 9 "Speciell behandling och vårdåtgärd" står det "Terapeutisk hypotermi – avsiktlig kylning vid t.ex. hjärtstopp." Det är samma fundering här, om det endast gäller vid hjärtstopp eftersom det står terapeutisk hypotermi, och inte aktiv temperaturkontroll.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Aktiv temperaturreglering UNS (DV032) avser en åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi
(36-38oC).
Exempel:

  • Kyla en högfebril patient till normaltemp
  • Hålla temp/värma upp till normotemp på brännskadepatienter
  • Värma upp till normotemp vid nedkylda patienter
  • Kyla till 36 grader vid hjärtstopp
  • Lägga på ett värmetäcke på en nyopererad patient

NEMS - Det blir endast Ja under "Särskilda åtgärder/ingrepp på IVA utöver rutin" om det är aktiv temperaturkontroll efter hjärtstopp.

VTS2014 - Indikator 9, åtgärd där man värmer/kyler patient enligt tidigare exempel till normotermi ger inga poäng.