Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Intensivvårdspatient?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 februari 2019 kl. 09:01
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Finns det någon klar definition gällande vilken typ av patient som ska/bör kallas för intensivvårdspatient? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I SIR:s riktlinjer finns denna definition: 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner.

Ämne: Syrgasbehandling med högflödesgrimma

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 februari 2019 kl. 08:26
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Fram till nu har vi registrerat HFG som andningsvård i Nems registreringen. Har hört att andra Ivaavdelningar registrerar det som andningsstöd. HFG kopplas upp via en respirator som mixar syrgas och flöde, den enda inställningen på respiratorn är flödet och syrgas. Vidare kopplat till en befuktare och näsgrimma. Vad är det rätta att registrera i Nems, andningsvård eller andningsstöd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation ska det registreras under andningsvård.

Ämne: Vårdtillfällets start och slut vid transporter

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
4 februari 2019 kl. 10:00
Fråga
Avsändare: Region Västernorrland

Vi undrar om ni kan klargöra vad som gäller angående IVA-vårdtillfällets start och slut under transporter. Vi transporterar patienter till och från vårt regionsjukhus som antingen ska hem till oss alternativt att de åker till regionsjukhuset p.g.a. medicinska indikationer. Då vi skickar en patient till regionsjukhuset så åker en narkossköterska alltid med, och har då fått alla ordinationer/ansvaruppgifter nedskrivna av vår IVA-doktor, som är medicinskt ansvarig under transporten, intill de överlämnar patienten på regionsjukhuset. Det är för övrigt oerhört sällan någon narkosläkare ifrån oss åker med på transporten. Är det rätt och riktigt att vi avslutar IVA-vårdtillfället då patienten kommit fram till regionsjukhuset och det medicinska ansvaret är överlämnat? Då vår kliniks narkossjuksköterska åker till regionsjukhuset och hämtar hem en IVA-patient till oss så får hon motsvarande ordinationer/ansvarsuppgifter från läkarna på regionsjukhuset som gäller intill patienten kommer inom "våra väggar". Det är oerhört sällan det följer med någon narkosläkare för att hämta hem någon patient. Då patient och narkossjuksköterska anlänt till oss och våra IVA-läkare övertagit det medicinska ansvaret så startar vi IVA-vårdtillfället. Är detta korrekt?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det är korrekt. Vi håller på att titta över riktlinjen för att det ska bli mer tydligt.

Ämne: Mätvärden SAPS3

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 januari 2019 kl. 10:30
Fråga
Avsändare: Region Västmanland

Tidigare kunde man hitta mätvärden från SAPS3 i rapporten Riskjusterad mortalitet/ SAPS3/ Nyckeltal. Var finns de i "nya" portalen?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Mätvärden från SAPS3 återfinns i ovan nämda rapport under rubriken Detaljer. 

Ämne: Sederingsskala och sederingsmål

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
2 januari 2019 kl. 10:47
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Vi använder oss givetvis av sederingsskala och sederingsmål på alla patienter som är ventilatorbehandlade. Däremot är vi frågande till mätetal 2, där sederingsgraden ska uppnå det uppsatta målet. Har man en patient med förmodad hjärnskada som ska väckas kommer vi aldrig nå det önskade RASS-målet oavsett vad vi gör. Det är då hjärnskadan som styr hur pass "vaken och alert" patienten blir, inte våra åtgärder. Hur ska vi tänka där? Det är tråkigt att se att enbart X% uppnått sederingsmål. Siffrorna blir som tagna ur sitt sammanhang..

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret


Målet med sederingsskala och sederingsmål är att en sederingsskala ska användas och att ett sederingsmål ska vara uppsatt för alla invasivt ventilatorbehandlade patienter. Det primära är inte att sederingsmålet har uppnåtts. Måttet ”uppnått sederingsmål” har som du skriver sina begränsningar i och med att all medvetandesänkning inte är orsakad av sederande medicinering. En förändring av kvalitetsindikatorn planeras. 

Ämne: Prehospitala värden i SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 december 2018 kl. 14:23
Fråga
Avsändare: Region Västmanland

Får man ta med prehospitala värden i Box III I SAPS3 om de finns minus en timme före ankomst till IVA?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Värden ska inte innefatta prehospitala värden även om det finns sådana inom timmen före intensivvårdstillfället börjar.

Endast undantag vid överflyttning mellan IVA och då om den mottagande IVA är och hämtar. Då har de patienten inom sin egna intensivvård.