Information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Förordningen kommer att innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som avser SIR är samtycke från den registrerade och att det behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, samt för forskning och statistik. Nationella och regionala kvalitetsregister får behandla personuppgifter så länge den enskilde inte motsätter sig det (7 kap. 2 § Patientdatalagen). Socialdataskyddsutredningen (SOU 2017:66), har granskat patientdatalagen och har bedömt att PDL är i stort sett förenlig med förordningen och föreslagit endast mindre justeringar i lagen. Nuvarande reglering om kvalitetsregister i PDL kommer därför att gälla efter den 25 maj.

En förutsättning för behandling av personuppgifter enligt ovan är att patienten får information i enlighet med 8 kap. 6 § och 7 kap. 3 § PDL. I SIR finns beslutat att registreringen kan ske om patienten får skriftlig information. Informationen lämnas som regel i samband med vårdtillfället eller strax efteråt.

Vi har på vår hemsida publicerat nya mallar för patientinformation (för lokala IVA) som rekommenderas att användas vid alla svenska intensivvårdsavdelningar. Dessa mallar finner ni under fliken "Patient&Närstående"